Aktualności

Stowarzyszenie - rozliczenie roczne
31.03.2009

Zarówno stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, jak i stowarzyszenia zwykłe podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),  a zatem rocznego rozliczenia podatkowego dokonują  one na formularzu CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) wraz ze stosownymi załącznikami.

CIT-8/O

Informacja CIT-8/O o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Informacja stanowi załącznik do zeznania podatkowego CIT-8 i składana jest wraz z nim.

CIT-D

Informacja CIT-D podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach.

Informacja składana jest przez podatników, o których mowa w art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podatników, którzy zobowiązani są przekazać urzędowi skarbowemu informacje o kwocie ogółem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a także celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczególnieniem darowizn pochodzących od osób prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyńcy, jeżeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15.000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł), lub podatnicy składający zeznanie, o którym mowa w art. 27 ur. 1 ustawy, dla których informacja ta stanowi załącznik do zeznania.

CIT-8 wraz z załącznikami składany jest we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin złożenia zeznania rocznego CIT-8 upływa dnia 31 marca.

Kontakt
Pytania w sprawie zamówienia?
Pytania w sprawach technicznych?

Użyteczne wskazówki dotyczące pomocy